Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

1. Adatkezelő:

SAJT-EXPRESSZ KFT., székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy tanya 196/A, hrsz: 0652/184

Cégjegyzékszám: 03-09-114052. Adószám: 13833185-2-03.

2. Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, így különösen arra, hogy elektronikus úton hírlevelet küldjön a regisztrált felhasználók részére. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.  Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye:

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a regisztrált felhasználók személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adatokhoz csak az Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. A személyes adatok védelmének biztosítására az Adatkezelő biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.  Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a.) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó regisztrációnál hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Hozzájárulás közvetlen megkereséshez elektronikus hírlevél útján: a felhasználó a regisztrációnál előzetesen egyértelműen hozzájárulását adja a közvetlen megkereséshez.

5.  Az érintettek köre: a regisztrált felhasználók.

6.  A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Cím.

 

7.  Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges a 2. pontban meghatározott célok megvalósításához, illetve a regisztrált felhasználó tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig az alábbiak szerint.

 Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő a regisztrált felhasználó személyes adatait adott esetben azután is megőrzi, miután a regisztrált felhasználó felhagyott az Adatkezelő weblapjának használatával. A célok megvalósítását illetve a tiltó nyilatkozat kézhezvételét követően az Adatkezelő a regisztrált felhasználó személyes adatait törli valamennyi rendszeréből. Az Adatkezelő bármikor jogosult törölni a regisztrált felhasználó személyes adatait, illetve a regisztrált felhasználó is jogosult a rendeles@sajtexpressz.hu e-mail címre küldve az adatai törlését bármikor kérni, mely kérésnek az Adatkezelő a kérés beérkezését követő három munkanapon belül eleget tesz.

8.  A regisztrált felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

A regisztrált felhasználó esetleges további felmerülő kérdéseivel kapcsolatban a rendeles@sajtexpressz.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol az Adatkezelő a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon igyekszik minden kérdésre választ adni. Amennyiben azonban a regisztrált felhasználó mégis úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, akkor az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Bács-Kiskun megyei Törvényszékhez fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Non-stop rendelés